Za polaznike Poliglota besplatni konverzacijski kursevi engleskog i njemačkog jezika

Za kurseve engleskog i njemačkog jezika pripremili smo dodatnu besplatnu nastavu konverzacije tokom kursa koja se odvija svake subote po nivoima od A1 do B2.

Engleski jezik

Engleski jezik

Najefikasnija i najsavremenija Cambrigde literatura našim polaznicima pruža mogućnosti komuniciranja u veoma brzom vremenskom roku. Program nastave za engleski jezik se izvodi po udžbeniku face 2 face. Udžbenik je bogat radom na novom vokabularu, obnavljanju i uvođenju novih jezičkih cjelina, tematike iz svakodnevnog - privatnog i poslovnog života. Odlična je zastupljenost sve četiri vještine upotrebe jezika: slušanje, čitanje, govor i pismeno izražavanje. Naročito se ističe dio Real World – Stvarni Svijet , u kojem polaznici predstavljanju sebe i upoznavaju druge, prave samostalne prezentacije, zatim obrađuju teme iz svakodnevnog života upotrebljavajući vokabular, gramatiku, i jezičke vještine koje su usvojili, ili dalje usvajaju tokom pohađanja nastave. Nakon završenog kursa, naši polaznici su spremni za samostalnu komunikaciju na engleskom jezikom, putem usmenog i pisanog izražavanja, i upotrebe funkcionalnog jezika u svakodnevnom životu.

Programi pohađanja nastave iz jezika i ispiti koji se polažu nakon završenog kursa usklađeni su s europskim kriterijima vrednovanja znanja prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR).

Polaznicima koji imaju određeno predznanje engleskog jezika pružamo mogućnost besplatnog testiranja. Nakon testiranja polaznike raspoređujemo u grupe odgovarajućeg nivoa pohađanja kursa.

“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language,that goes to his heart.”
Nelson Mandela

“Ako razgovarate sa čovjekom na jeziku koji razumije, sve što kažete odlazi u njegovu glavu. Ako razgovarate sa čovjek na njegovom jeziku, sve što kažete odlazi u njegovo srce.”
Nelson Mandela

Trajanje kursa

Program pohađanja nastave za engleski jezik je podijeljen na deset (10) modula. Jedan modul traje dva mjeseca, ili 36 časova u trajanju od 45 minuta (vrijeme jednog školskog časa). Nastava se odvija dva puta sedmično u trajanju od sat vremena i četrdeset pet minuta (vrijeme dva (2) školska časa i petnaest (15) minuta ). Polaznik/ca dolazi na nastavu šesnaest (16) puta tokom trajanja jednog modula.
Polaznik/ca dolazi na nastavu šesnaest (16) puta tokom trajanja jednog modula.

Ispit

Na kraju svakog modula, posljednji čas, polaznici polažu pismeni ispit. Pismeni ispit traje 45 minuta.

Pismeni ispit se sastoji iz tri (3) dijela:
  1. provjera znanja iz oblasti vokabulara
  2. provjera znanja iz oblasti gramatike
  3. provjera znanja iz oblasti pisanja
Provjera znanja iz oblasti govora se sprovodi tokom održavanja nastave, a sastoji se iz pitanja i odgovora, čitanja, prepričavanja, te samostalne upotrebe jezika kao sredstva za komunikaciju i sporazumijevanje. Nakon završenog testiranja, polaznicima se uručuje diploma za svaki završeni modul kursa.
I
(PRVI)

STARTER

A1.1

II
(DRUGI)

BEGINNER

A1.2

III
(TREĆI)

ELEMENTARY

A2.1

IV
(ČETVRTI)

PRE-INTERMEDIATE

A2.2

V
(PETI)

INTERMEDIATE

B1.1

VI
(ŠESTI)

UPPER-INTERMEDIATE

B1.2

VII
(SEDMI)

PRE-ADVANCED

B2.1

VIII
(OSMI)

ADVANCED

B2.2

IX
(DEVETI)

UPPER-ADVANCED

C1

X
(DESETI)

PROFICIENCY

C2